Ogłoszenie:

Prezes Zarządu spółki Wiepofama S.A., wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000117207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 16 .11.2020 r. o godz. 10.00, które odbędzie się w Warszawie przy ul. J. Dąbrowskiego 46 lok. 1.
Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i wyłączenia prawa poboru.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie jej nowego brzmienia: Kapitał zakładowy spółki wynosi 16.154.983,50 PLN (szesnaście milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 716 840 akcji serii A o wartości nominalnej 7,75 zł każda o numerach od nr A 000000001 do A 000716840 oraz 1 067 674 akcji serii B o wartości nominalnej 7,75 zł każda o numerach od nr B 000000001 do B 001067674 oraz 300 000 akcji serii C o wartości nominalnej 7,75 zł każda o numerach od nr C 000000001 do C 000300000.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Sławomir Krzemiński
Prezes Zarządu

 

 

Zarząd Spółki pod firmą WIEPOFAMA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Dąbrowskiego nr 81/85, 60-529 Poznań, KRS: 0000117207, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Dąbrowskiego nr 81/85, 60-529 Poznań, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 900-1400.

RBL: polspam.pl